Säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on Pohjan Jääkärikilta ry. Sen kotipaikkana on Oulun kaupunki. Yhdistys on suomenkielinen. Yhdistyksen aikaisempi nimi oli Pohjan Prikaatin Kilta ry.  

Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä killaksi.

TARKOITUS JA TOIMINTA   

2 §

Killan tarkoituksena onkasvattaa jäsenistönsä keskuudessa yhteenkuuluvuutta, maanpuolustustahtoa ja isänmaanrakkautta,

kehittää maanpuolustustaitoja,

tehdä tunnetuksi Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa,

ylläpitää veteraanien perintöä,  

toimia Pohjan Prikaatin / Pohjan Jääkäripataljoonan perinnekiltana

edistää Jääkäriprikaatissa perinnevastuuyksikön varusmiesten ja henkilökunnan palvelusmotivaatiota sekä viihtyvyyttä ja toimia alueellaan jääkärikoulutettujen reserviläisten aselajikiltana.  

3 §

Tarkoituksen toteuttamiseksi kiltavaalii Pohjan Prikaatin ja sen edeltäjien perinteitä,

toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, kiltojen, reserviläisten ja muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa,

toimeenpanee maanpuolustusaiheisia koulutustilaisuuksia,

järjestää kokous-, esitelmä-, seminaari-, retkeily-, matkailu-, tutustumis- ja muita tarkoituksensa mukaisia tilaisuuksia,

voi kerätä perinneaineistoa ja harjoittaa julkaisutoimintaa,

voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, keräyksiä sekä juhlatilaisuuksia,

voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, jälkisäädöksiä ja omistaa kiinteää sekä irtainta omaisuutta ja

ulottaa toimintansa mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin kotipaikkaakin laajemmalle alueelle.   

JÄSENET

4 §

Killan jäseneksi voi päästä jokainen Suomen kansalainen, jonka killan hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsen on velvollinen suorittaman vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden killan syyskokous vuosittain päättää.   

Killalla voi olla kunniapuheenjohtaja, kunniajäseniä ja ainaisjäseniä. Nämä päätökset tehdään killan kokouksessa hallituksen esityksestä kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua jäsen, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti killan puheenjohtajana useamman kauden ajan. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti killan hyväksi tai merkittävällä tavalla tukenut killan toimintaa. Killan sotiemme veteraanit ovat kunniajäseniä, joille annetaan ainaisjäsenen status ja vapautetaan jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi kutsuttu ja ainaisjäseneksi nimetty säilyttää varsinaisen jäsenyytensä. 

Jäsen, joka haluaa erota killan jäsenyydestä, ilmoittaa siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti killan kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti jonkin edellä mainitun toimenpiteen tapahduttua.  

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muuten vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja toiminnan tarkoitusta tai jättää toistuvasti jäsenmaksunsa suorittamatta.   

TOIMIELIMET

5 §  

Killan toimielimiä ovat killan kokoukset, hallitus ja sen asettamat tilapäiset toimikunnat.

Killan asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Sen muodostavat kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittava hallituksen puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä puolet (½) on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Hallituksen kokoonkutsujana on puheenjohtaja tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä on läsnä.

Hallituksen kokouksissa äänestys tapahtuu avoimesti, ellei joku hallituksen jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee suljetussa äänestyksessä arpa ja muutoin puheenjohtajan ääni.  

Hallitus voi asettaa keskuudestaan tai jäsenistön keskuudesta asioiden valmistelua varten tilapäisiä toimikuntia. Ne toimivat hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.     

6 §

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
 2. edustaa kiltaa, tehdä killanpuolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana,
 3. kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
 4. toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset,
 5. vastata killan varojen hoitamisesta, 
 6. valita toimikuntien jäsenet ja tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkionsa tulo- ja menoarvion puitteissa,
 7. päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa
 8. laatia toimintakertomus ja tilinpäätös,
 9. laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi ja
 10. hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.   

KOKOUKSET

7 §

Killan varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä. Hallitukselle on kevätkokousta varten tammikuun 31 päivään mennessä ja syyskokousta varten syyskuun 30 päivään mennessä ilmoitettava kirjallisesti asioista, jotka halutaan ottaa kokouksissa käsiteltäviksi.   

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ja ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle.

Killan kokouksissa on jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Asiat ratkaistaan kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei määräenemmistöä sääntöjen mukaan tarvita. Asiat ratkaistaan ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, paitsi milloin vähintään yksi neljäsosa (1/4) saapuvilla olevista jäsenistä vaatii suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muuten puheenjohtajan ääni.  

Killan kevätkokouksessa

 1. päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä,
 2. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille tai toimenpiteistä, joihin ryhdytään, jos vastuuvapautta ei voida myöntää ja
 5. käsitellään hallituksen esittämät asiat sekä yhdistyksen jäsenten näiden sääntöjen 7 §:n 1 momentin nojalla esittämät asiat.

Killan syyskokouksessa

 1. päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä,
 2. päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja talousarvion hyväksymisestä,
 3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, mikäli he ovat erovuorossa,
 4. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille yksi (1) varamies seuraavaksi toimintavuodeksi ja
 5. käsitellään hallituksen esittämät asiat sekä yhdistyksen jäsenten näiden sääntöjen 7 §:n 1 momentin nojalla esittämät asiat.  

Killan ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.    

TILIT JA NIMENKIRJOITTAMINEN

8 §

Killan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, hallituksen hyväksymä toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on annettava toiminnantarkastajien tarkastettavaksi vähintään yhtä (1) kuukautta ennen killan kevätkokousta. Toiminnantarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta.

Killan nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.   

PALKITSEMINEN

9 §

Kunniapuheenjohtajuuden, kunniajäsenyyden sekä ainaisjäsenyyden lisäksi killalla on käytettävissään jäsenistönsä sekä yhteistyökumppaneiden palkitsemiseksi Vesaisen risti, killan ansiolevyke (pronssinen, hopeinen, kultainen), standaari ja pienoislippu.    

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  

10 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

KILLAN PURKAUTUMINEN

11 §

Päätökseen killan purkautumisesta vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) killan kokouksessa annetuista äänistä. Päätös tulee vahvistaa samanlaisella äänten enemmistöllä aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä killan uudessa kokouksessa. Kokouskutsuissa on mainittava killan purkamisesta.    

12 §

Killan purkautuessa sen varat on luovutettava jollekin toiselle killan tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle. Päätös varojen luovuttamisesta tehdään 11 §:n edellyttämässä killan viimeisessä kokouksessa.